Strategic Project Management Made Simple

מאמרים > Strategic Project Management Made Simple

מחבר: Terry Schmidt
נושאים עיקריים: הגדרת מטרות, מדידה, התאמת פעילויות לאסטרטגיה ולהיפך.
תקציר הספר:
1. מבוא לחשיבה אסטרטגית
2. חלוקה של מטרות ל-3 רמות: Goal, Purpose, Outcomes ויחסי הגומלין שלהם
3. הנחיות להגדרת מטרות נכונה
4. שיטות שונות של קביעת מדדים למטרות
5. מודל לייצוג מטרות ברמות שונות, מדדים והנחות יסוד הכרחיות להגשמת המטרות
6. טיפים והנחיות לניהול פרוייקט תוך שמירה על הרלוונטיות האסטרטגית שלו
פוסטים בהשראת הספר:
כיצד להגדיר מטרות פרויקט בראייה אסטרטגית ותוצאתית
פרקטיות:
הספר עונה בצורה טובה על הפרמטרים הבאים: מודלים פשוטים ליישום, תוכן עניינים ברור ומובנה היטב, יש דוגמאות לכל מודל, בסוף כל פרק יש תקציר המסרים העיקריים, ניתן לחזור לכל נושא בקלות גם לאחר סיום הקריאה.
חסרון קטן: לעיתים הספר קצת מאריך וחוזר על מסרים ברורים.

להרשמה לרשימת התפוצה:

מאמרים אחרונים באתר: